.FILE
Grunder i programmering | åk 4-6

Programmera en "mänsklig robot"

Lektionen handlar om att skapa och följa instruktioner.

1

Hur fungerar en robot?

Titta på klippet.

Reflektera kring

 1. Vad har roboten för syfte?
 2. Lyckas roboten med sin uppgift? Ja/Nej - förklara varför.
 3. Vad krävs för att roboten ska kunna baka på samma sätt som en människa?
2

Skriv ett program

Bilda grupper och skriv ett program för en mänsklig robot. Roboten ska:

 • ta sig från ena långväggen i klassrummet till den andra.
 • gå förbi minst två elevbord
 • minst en gång vara bakom lärarens bord.
 • bara göra det som står i programmet.

Till programmerarna

Använd följande kommandon för att skriva ett program till en mänsklig robot:

 1. Gå framåt ______ steg (antal).
 2. Vänd dig åt höger med 90 grader.
 3. Vänd dig åt vänster med 90 grader.

Tips! Tänk på att testa era instruktioner samtidigt som ni skriver dem. Datorer till skillnad från människor styrs bara av de instruktioner som någon gett dem. De kan inte tänka själv.

Till roboten

Du som är robot kan bara göra fyra saker:

 • Gå framåt.
 • Gå till höger.
 • Gå till vänster.
 • Följa instruktionen.

Exempel på hur instruktioner för en mänsklig robot kan se ut:

 • Gå framåt 4 steg
 • Vänd dig åt höger med 90 grader
 • Gå framåt 3 steg
 • Vänd dig åt vänster med 90 grader
 • Gå framåt 3 steg
 • Vänd dig åt vänster med 90 grader
 • Gå framåt 7 steg
 • Gå bakåt 0,5 steg
 • Vänd dig åt höger med 90 grader
 • Gå framåt 3 steg
3

Sammanfatta

Fundera tillsammans. Fungerade ert program?

  • Om ja, vad gjorde att ni fick det att fungera?
  • Om nej, vad borde ni ha gjort för att få det att fungera?

 

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna en insikt om hur viktigt det är med exakta instruktioner för att man ska få en robot eller en annan elev att utföra det man tänkt sig.

Förberedelser

Inför lektionen är det bra om du som lärare har bestämt utgångsläget och målet för robotens program. Det är också viktigt att du är tydlig med att roboten endast ska göra det som står i programmet. Om roboten går in i något ska den stanna.

Genomförande

Titta tillsammans med eleverna på Youtube-klippet med roboten som ska hjälpa till att baka (se lektionsdel 1). Prata sedan om vad som krävs för att man ska kunna skriva instruktioner för en dator. Därefter får eleverna skriva instruktioner åt en kompis som ska agera robot. Lektionen avslutas med ett gemensamt samtal för att få eleverna att reflektera över lektionen.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Matematik

Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. /.../Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar samt för att presentera och tolka data.

Centralt innehåll i ämnet matematik (åk 4-6)
Algebra
- Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Sannolikhet och statistik
- Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de används i statistiska undersökningar.

Problemlösning
- Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
- Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet teknik (åk 4–6)
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
- Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Hur fungerar en robot?
 • Lektionsdel 2
  Skriv ett program
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-