.FILE
Trygg och säker på digitala enheter | åk F-3

Personlig säkerhet på nätet

Lektionen handlar om säkerhet vid teknikanvändning.

1

Kan man låsa om allt?

Titta på bilden och läs texten. Beskriv vad du ser på bilden. Först på egen hand, sedan tillsammans med en kompis innan alla klassen lyssnar och berättar för varandra.

Du har säkert fått höra att du ska vara rädd om din eller dina föräldrars mobiltelefon och om din, familjens  eller skolans dator eller surfplatta. De kan gå sönder eller bli stulna. Men, har du någon gång tänkt på att det också kan vara viktigt att skydda det som finns i mobiltelefonen, datorn eller surfplattan? Att det också är viktigt att skydda från att komma bort, bli förstört eller kanske till och med stulet.

Hjälp personen på bilden. Vad behöver hen tänka på för att skydda sin säkerhet? Diskutera tillsammans. Använd frågorna som stöd.

Hjälp personen på bilden. Vad behöver hen tänka på för att skydda sin säkerhet? Diskutera tillsammans. Använd frågorna som stöd.

 • Vem eller vad är det som står bakom personen på bilden? Vad tror du att den som har ritat bilden har tänkt?
 • Personen på bilden har låst fast allting väldigt noga. Vad finns det som hen kan behöva skydda som vi inte ser?
 • Om man inte har en egen dator eller surfplatta utan använder någon annans - hur gör man då för att skydda sig själv och sin information?
 • Varför tror du att personen på bilden har varit så noga med att kedja och låsa fast allting? Finns det bättre sätt att skydda det som finns i mobiltelefonen, datorn och surfplattan?
 • Vet du vad som händer med det du sparar på till exempel skolans dator eller surfplatta? Var finns det någonstans när någon annan använder samma dator eller surfplatta?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka förståelsen för vad, hur och varför vi skyddar vårt digitala liv.

Förberedelse

Läs igenom lektionen och titta på bilden så att du kan lyfta de detaljer eleverna kanske missar. För att kunna leda eleverna i samtalet om bilden är det bra om du är väl införstådd med olika delar av digital säkerhet - allt ifrån att vi lämnar digitala spår till att mobiltelefonen blir stulen. Introducera gärna ord som integritet, värdehandling, lagra och användaruppgifter. Här kan du läsa mer om digital säkerhet. Välj de delar du tycker att du behöver veta mer om. Flera av guiderna har informativa förord och/eller sammanfattningar.

Genomförande

Titta tillsammans på bilden. Låt eleverna beskriva vad de ser. Använd frågorna som stöd för ett samtal om digital säkerhet. Utgå från var dina elever befinner sig.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Natur, teknik och samhälle

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som informerar, övertalar, underhåller och ger oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet.

Syfte
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur i form av film, fotografi, design, konst, arkitektur och miljöer.

Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både i nutid och historiskt.

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1-3)

Bildanalys
- Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.
- Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar normer och stereotyper.

Teknik

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Säkerhet vid elevernas användning av teknik, till exempel elektricitet och olika tjänster via internet.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Kan man låsa om allt?

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-