.FILE
Yttrandefrihet på internet | åk 7-9

Om nätmobbning

Lektionen handlar om nättrakasserier.

1

Diskutera en kortfilm om facerape

Se kortfilmen Det är mitt liv - Facerape och arbeta med frågorna.

Sara glömmer att logga ut från Facebook och Anton facerapar henne. Då börjar fler och fler skriva elaka kommentarer till Sara. Det som var tänkt att vara ett skämt blir istället till en obehaglig situation som Anton inte vet hur han ska ta sig ur.

 1. Vems är ansvaret för att det blev som det blev? Saras, Antons eller klasskamraternas? Motivera.
 2. Kan facerape vara kul utan att vara elakt?
 3. När går en facerape över gränsen?
 4. Vad tycker du att Anton ska göra nu?
2

En helt vanlig vecka på nätet

Läs texten från ett hatkonto på Instagram och svara på frågorna.

Källa: Ett hatkonto på Instagram. Hämtad från Hans Kullins blogg "Sociala medier", Mobbningen av unga fortsätter på Instagram.

 1. Hur tror ni den person som blir utsatt för hatkontot känner sig?
 2. Hur kan en person få för sig att skapa ett sådan här hatkonto, tror du?
 3. Vad tycker du man ska göra om man blir utsatt?
 4. Vad kan man göra som åskådare?
3

Om du själv råkar ut för något

Läs tipsen om vad du ska göra och tänka på om du själv råkar ut för hat eller kränkning på nätet.

 • Dokumentera! Gör en skärmdump, spara bilderna eller sms:et. Konkreta bevis gör det lättare att ställa de skyldiga till svars.
 • Tala med någon vuxen – dina föräldrar och/eller lärare eller någon annan du har förtroende för.
 • Om kränkningarna har spridits – be om hjälp att få bort dem från nätet.
 • Anmäl eller rapportera kränkande innehåll som skräppost eller olämpligt innehåll.
 • Blockera de användare och konton som hatar, hotar eller kränker.
 • Polisanmäl - du behöver inte själv vara utsatt för att anmäla.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med den här lektionen är att prata om mobbning på nätet samt att synliggöra de regler och normer som finns på nätet.

Förberedelser

I arbetet med nätmobbning är det viktigt att utgå från den likabehandlingsplan som finns i skolan. Inför den här lektionen är det viktigt att du som lärare har förberett dig så att du är säker på hur er skola arbetar med att förebygga mobbning. Du bör kunna ge exempel på skolans arbete med att förebygga mobbning utifrån er likabehandlingsplan.

Genomförande

Lektionen innehåller en film om facerape och en om nätmobbning som ni tittar på gemensamt och som eleverna sedan bearbetar med stöd av frågor. Låt gärna eleverna besvara frågorna enskilt eller i mindre grupper först och ha sedan ett sammanfattande samtal i helklass för att fånga upp elevernas funderingar och reflektioner.

Lektionsdel 3 handlar om ett hatkonto på Instagram och är hämtad från Hans Kullins blogg "Sociala medier" - Mobbningen av unga fortsätter på Instagram. Som avslutning på lektionen kan ni gemensamt gå igenom vad eleverna ska tänka på om de själva blir utsatta för näthat.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation via elektroniska medier samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Språkbruk

 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra olika medier och i olika sammanhang.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Diskutera en kortfilm om facerape
 • Lektionsdel 2
  En helt vanlig vecka på nätet
 • Lektionsdel 3
  Om du själv råkar ut för något

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-