.FILE 2G 3G 4G 5G
Lär mer om digitaliseringens betydelse | åk 7-9

Skriv nätråd till vuxna

Lektionen handlar om att synliggöra barns och ungas digitala färdigheter.

Vilka digitala färdigheter har du?

Ta ställning till påståendena som handlar om färdigheter i en digital värld. Svara först som dig själv och sedan så som du tror att en vuxen i din närhet skulle ha svarat. Välj mellan svaren:

Jag är mycket kunnig i / Jag kan en del om / Jag vet inget om

 • att använda Snapchat
 • att skapa evenemang på Facebook
 • att ta en bra selfie
 • att installera en app
 • att hantera en router
 • att hitta information på nätet genom att googla
 • att värdera information på nätet
 • att göra självporträtt
 • att genomföra videosamtal
 • att chatta
 • att ladda ner podd
 • att spela FPS-spel
 • att göra TikTok-videos
 • att formulera säkra lösenord
 • att spela in podd

Jämför era svar

Jämför era svar med varandra.

 1. Finns det några tydliga mönster i era svar?
 2. Vad kan ni bättre än vuxna?
 3. Vad kan de bättre än er?
 4. Kunnig eller noob - vad skulle du kalla dig själv? Vad skulle du kalla de vuxna?
 5. Och vad betyder egentligen noob? Ta reda på mer om ordet på IDG:s it-ordlista.

Nätråd till vuxna

Gör en affisch eller spela in en video med era bästa nättips på temat: "Så här kan vuxna bli bättre nätanvändare!". Använd frågorna som stöd om du behöver.

 1. Är det något vuxna borde kunna mer om för att bli bättre på att hantera internet?
 2. Fanns det några punkter där många av er tror att vuxna inte kan? Om ja, hjälp vuxna genom att ge dem några värdefulla nätråd.
 3. Vem kan vuxna vända sig till för att få råd kring sin digitala kompetens?
 4. Vilka digitala färdigheter behöver alla ha? Motivera.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna reflektera kring de osynliga kunskaper de har som en följd av att de alltid levt i en värld som är digital.

Förberedelser

Inga.

Genomförande

Låt eleverna skatta sig själva och en valfri vuxen (gärna vårdnadshavare eller annan närstående) med hjälp av påståendena. De kan sedan jämföra sina svar med en eller ett par klasskamrater. Gå igenom resultaten i helklass: Svarade de ungefär lika? Fanns det skillnader? Vad beror det på (den vuxnes intresse, arbete, tillgång till digital teknik med mera)?

Vilka punkter upplever eleverna att de vuxna förstår mindre bra eller inte kan alls? Utgå ifrån dem och låt eleverna formulera tre råd - ”Nätråd till vuxna” - som vuxna kan behöva för att bete sig rätt i den digitala världen. Avsluta med att låta eleverna berätta var, hur och när de har lärt sig det de kan.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Syfte
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor. Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor,

Centralt innehåll i ämnet Samhällskunskap (årskurs 7-9)
Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur
individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet Teknik (årskurs 7–9)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.
- Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-