.FILE 2G 3G 4G 5G
Hjärtan som möts i två pratbubblor
Sex, samtycke och relationer på nätet | åk 7-9

Kärlek och relationer online

Lektionens syfte är att eleverna lär sig mer om relationer på nätet.

Dejta och mötas online

Tolka stapeldiagrammet om nätdejtning från Svenskarna och internet 2022.

Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt nätdejting?

  • Hur vanligt är det med nätdejtning bland svenskar?
  • I vilken åldersgrupp är nätdejtning vanligast?
  • Är det män eller kvinnor som nätdejtar mest? Och varför tror du att det är så?

Framtidens dejting?

Reflektera enskilt i par och alla tillsammans.

  1. Vilken roll kommer internet/appar ha för framtidens dejting?
  2. Vilken roll hade teknik för dejting innan internet? Alltså innan "smarta telefoner" och dejtingappar fanns? (Tänk telefoner, tryckta medier (tidningar och böcker), brev (papper-penna)).
  3. Hur tror du att online-dating kommer att förändra hur vi ser på kärlek?
  4. Tror du att vi i framtiden kommer att ha relationer med artificiell intelligens (AI-botar), eller robotar? Om ja, hur kommer det att påverka vårt sätt att se på relationer? Om nej, varför inte?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Lektionen syftar till att ge en introduktion till relationer på nätet.

Förberedelser

Inga.

Genomförande

Följ lektionen steg för steg.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Skolan ska aktivt verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för flickor och pojkar, kvinnor och män. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor.

Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. I utbildningen ska maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

−  har fått kunskaper inom området sexualitet, samtycke och relationer samt om hedersrelaterat våld och förtryck

Centralt innehåll i ämnet biologi (årskurs 7-9)

Kropp och hälsa
Människans reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om rela­tioner, kärlek, ansvar, samtycke och ömsesidighet. Sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Tala, lyssna och samtala

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kun­ska­per, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och be­möta argument.
Att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Dela lektionen

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-