.FILE 2G 3G 4G 5G
Introducera källkritik och källtillit | åk 7-9

Hur får du använda källor på internet?

Lektionen handlar om att använda och sprida källor på internet.

Använda digitala källor i skolarbeten

Läs och samtala om frågorna.

 1. Känner du dig säker på vilka källor du får använda när du gör arbeten i skolan?
 2. Har du eller någon du känner använt källor som inte är fria att använda? Till exempel kopierat andras text eller använt någon annans bildmaterial?
 3. Känner du till vilka regler och lagar som finns kring upphovsrätt på internet? Till exempel vad du får och inte får dela, sprida och använda?
 4. Brukar dina lärare, er skolbibliotekarie, era läromedel eller era andra undervisningsresurser ta upp frågor som handlar om vilka källor på internet som är fria att använda i skolarbeten?

Hur får du använda källor?

Arbeta i par. Gå tillsammans igenom presentationen som handlar om citat, plagiat och referat. Svara på frågorna.

 1. Vad är ett citat?
 2. Vad är ett referat?
 3. Vad är ett plagiat?
 4. Hur får man använda källor?

Träna på begreppen

Du sak nu få läsa Karin Boyes dikt I rörelse och använda den för att öva dig på hur du får lova att använda någon annans text i dina egna publiceringar på nätet.

I rörelse

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd
- men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.
På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Karin Boye

 1. Hur gör du om du vill använda ett citat från dikten "I rörelse" i en faktatext om författaren Karin Boye? Hur långt kan citatet vara och hur visar du att det är ett citat?
 2. Du ändrar dig och vill istället ha ett referat av dikten "I rörelse" i din text om Karin Boye. Hur gör du då? Skriv referatet och förklara hur du visar att det är ett referat.
 3. Du har fått i uppgift att skriva en dikt om hur det är att växa upp och bestämmer dig för att plagiera dikten "I rörelse". Gör ett plagiat av Karin Boyes dikt.
 4. Får man plagiera andras dikter? Motivera ditt svar.
 5. Vilka källor får du använda i ett skolarbete? Hur får du använda olika källor i skolarbeten? Berätta och förklara.

Undersök hur källor används

Välj två artiklar med bilder från valfria tidningar på nätet. Undersök dem med hjälp av frågorna.

 1. Hur presenteras artikelförfattarna?
  • Är skribenten namngiven?
  • Hur får du använda texten i ditt skolarbete?
 2. Hur presenteras bilderna?
  • Är fotografen namngiven?
  • Anges bildens namn?
  • Finns det någon annan information som rör bilden?
  • Får du använda bilden i ditt skolarbete?

Hur får du använda källor från nätet?

Ta ställning till om följande påståenden är sanna eller falska och motivera ditt ställningstagande.

 • Elevers skolarbete tillhör alltid skolan.
 • Lärare får använda sina elevers skolarbete hur de vill.
 • Du kan skriva av en hel dikt, det räknas som ett citat.
 • Bilder får du använda hur du vill.
 • När elevers fotografier publiceras ska eleven namnges.
 • Om du anger källan får du använda alla sorters källor i ditt skolarbete.
 • Så länge man inte blir upptäckt får man kopiera eller plagiera andras texter.

Här hittar du svaren till påståendena (pdf)

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge ökad kunskap om upphovsrätt, källhänvisningar och källkritik för att bättre kunna hantera informationsflödet i ett digitaliserat samhälle.

Förberedelser

Skolverkets modul kring Kritisk användning av nätet   ger en bra grund för dig som lärare.

Läs igenom påståendena om hur man får använda källor i lektionsdel 4 och förbered svaren. Eleverna behöver känna till: citat, referat och plagiat samt hur man gör källhänvisningar. Utgå från presentationen som finns i första avsnittet av lektionen.

Genomförande

Inled lektionen med en introduktion om hur man får använda källor. Låt eleverna leta efter artiklar med bilder på valfria tidningssajter och besvara frågor kring dem. I de två sista övningarna får eleverna öva på att ta ställning till olika påståenden.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7 - 9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor
i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 7 - 9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-