Granska YouTube

Lektionen ger grundläggande förståelse för hur man kritiskt kan granska youtube och andra källor som sprider information och underhållning.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med  lektionen är att öka kunskapen om källor, källkritik och youtube:s roll som informationsspridare, opinionsbildare och underhållare.

Förberedelser

Titta igenom materialet om YouTube och se filmen som eleverna ska granska i lektionsdel 2. En enkel analys finns i filmen nedan.

En mer utförlig presentation kan du hitta i dokumentet (pdf) om YouTube en massa TV-kanaler.

Genomförande

Låt eleverna arbeta i grupper med att utifrån de frågor som finns i lektionsdel 1 ta reda på hur YouTube är uppbyggt och fungerar. Låt dem analysera filmen i lektionsdel 2 och jämföra sina resultat med varandra. Avsluta med att gemensamt reflektera kring YouTube och dess innehåll.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll för ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll för ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Hur fungerar YouTube?

Instruktioner

Arbeta i grupp och besvara frågorna.

 • Vad är YouTube för sorts webbplats?
 • Berätta kort om webbplatsens historia. När och hur startades tjänsten? Varför startades tjänsten?
 • Beskriv hur svenskarna använder internet (utgå från statistiken i rapporten ”Svenskarna och internet 2018”).
 • Skiljer sig din användning av internet jämfört med andra svenskars i genomsnitt? Beskriv hur!
 • Använder du YouTube? Om ja, ge exempel på kanaler du följer och vad du söker där.
 • Vilka är de största YouTube-kanalerna och hur vet du det?
2 Lektionsdel 2:

Granska ett YouTube-klipp

Instruktioner

Titta på klippet och besvara frågorna.

The first Kiss laddades upp av Tatia PIlieva

 1. Vilken kanal (vem är avsändare) ligger klippet på? Beskriv den Youtubern utifrån innehållet som finns på kanalen.
 2. Hur många visningar har klippet? Varför tror du att klippet har så många visningar?
 3. Sammanfatta kort innehållet i filmen. Vad handlar den om? Hur är den gjord? Vilka deltar? Och varför?
 4. Filmen presenteras av Wren. Vad är Wren för något? Vilken roll har de i filmen?
 5. Vilket syfte har filmen? Finns det något dolt budskap? Om det finns ett dolt budskap vad skulle det kunna vara?
3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta era slutsatser

Instruktioner

Sammanfatta era slutsatser med hjälp av frågorna.

 • Vad är YouTube för sorts källa?
 • Vad ska man tänka på när man granskar information på YouTube? Ge förslag på minst tre frågor som alla bör ställa när de tittar på klipp på youtube.
4 Lektionsdel 4:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Reflektera kring bilden vi får av varandra via till exempel Youtube och andra kanaler på internet i lektionen Granska bilden vi ger av oss själva på nätet.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss