.FILE
Introducera källkritik | åk 7-9

Granska Youtube

Lektionen ger grundläggande förståelse för hur man kritiskt kan granska Youtube och andra källor som sprider information och underhållning.

1

Hur fungerar Youtube?

Arbeta i grupp och besvara frågorna. Tips! Du kan hitta svaren på frågorna i Wikipedia-artikeln om tjänsten.

 • Vad är Youtube för sorts webbplats?
 • Berätta kort om webbplatsens historia. När och hur startades tjänsten? Varför startades tjänsten?
 • Använder du Youtube? Om ja, ge exempel på kanaler du följer och vad du söker där.
 • Vilka är de största Youtube-kanalerna och hur vet du det?
2

Granska ett Youtube-klipp

Titta på klippet och svara på frågorna.

The first Kiss laddades upp av Tatia PIlieva

 1. Vilken kanal (vem är avsändare) ligger klippet på? Ge en beskrivning av Youtubern utifrån innehållet som finns på kanalen.
 2. Hur många visningar har klippet? Varför tror du att klippet har så många visningar?
 3. Sammanfatta kort innehållet i filmen. Vad handlar den om? Hur är den gjord? Vilka deltar? Och varför?
 4. Filmen presenteras av Wren. Vad gör Wren för något? Varför har de gjort filmen?
 5. Vilket syfte har filmen? Finns det något dolt budskap? Om det finns ett dolt budskap vad skulle det kunna vara?
 6. Under filmen finns en länk till wrenstudio.com som leder till en sida som inte har med filmen att göra, varför tror du att det har blivit så? (Ledtråd: har med domännamnet att göra)
3

Andra virala filmer att granska

Välj en eller flera av filmerna och gör en granskning av Youtube som "kanal".

 • The Epic Split

https://www.youtube.com/watch?v=F_Ep0O5fWN4

Använd följande frågor:

 1. Vad handlar filmklippet om? Sammanfatta innehållet. Skriv en kort sammanfattning.
 2. Vem är den tänkte mottagaren? Vilka känslor väcker filmen? Vad vill filmmakaren att mottagaren ska göra, känna, tänka?
 3. Vilket är syftet med filmen? Framgår det när du ser klippet? Hur? Ta fram exempel.
 4. Hur många har sett klippet? Varför presenteras den informationen på Youtube?
 5. Vem är avsändaren? Hur presenterar avsändaren sig på Youtube? Titta på deras kanal.
 6. Vilka klipp rekommenderar Youtube i samband med filmen? Är dina rekommendationer samma som dina kompisars? Om ja, varför tror du att det är så? Om inte, vad kan det bero på?
4

Sammanfatta era slutsatser

Sammanfatta era slutsatser med hjälp av frågorna.

 • Vilken sorts källa är är Youtube?
 • Hur granskar man kanaler på Youtube?
 • Vad ska man tänka på när man granskar information på Youtube?
  Ge förslag på minst tre frågor som alla bör ställa när de tittar på klipp på youtube.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med  lektionen är att öka kunskapen om källor, källkritik och Youtube:s roll som informationsspridare, opinionsbildare och underhållare.

Förberedelser

Titta igenom materialet om Youtube och se filmen som eleverna ska granska i lektionsdel 2. Om man vill kan man efter lektionen gå vidare och visa hur filmens egentliga syfta uppmärksammades i media. Som här i en artikel i Expressen 12 mars 2014, Bluffen bakom den hyllade kyssvideon.

En mer utförlig presentation kan du hitta i dokumentet (pdf) om Youtube en massa tv-kanaler.

Genomförande

Låt eleverna arbeta i grupper med att utifrån de frågor som finns i lektionsdel 1 ta reda på hur Youtube är uppbyggt och fungerar. Låt dem analysera filmen i lektionsdel 2 och jämföra sina resultat med varandra. Avsluta med att gemensamt reflektera kring Youtube och dess innehåll.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7 - 9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor
i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i bild (årskurs 7 - 9)

Bildframställning
- Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
- Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.
- Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.

Bildanalys
- Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
- Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.
- Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa bilder gestaltas och konstrueras.
- Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 7 - 9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Hur fungerar Youtube?
 • Lektionsdel 2
  Granska ett Youtube-klipp
 • Lektionsdel 3
  Andra virala filmer att granska
 • Lektionsdel 4
  Sammanfatta era slutsatser

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-