.FILE 2G 3G 4G 5G
illustration med larare och elev
Fatta fria källor och fejkade sidor | åk 7-9

Ord och begrepp om information och desinformation

Lektionen handlar om begrepp som rör desinformation, åsikter och spridning av falska nyheter.

Para ihop begrepp med förklaring

Läs och fundera.

Undvik fällor på nätet

Har du tänkt på att en del ord och begrepp som vi använder för det som händer på nätet ibland också används i helt andra sammanhang? Om du känner till ordens ursprung eller andra betydelser kan det faktiskt vara lättare att förstå hur du kan skydda din viktiga information och undvika att bli lurad. Här följer förklaringar till nio vanliga ord eller begrepp som har med internet och olika företeelser på nätet att göra. Kanske vet du direkt vilka ord det handlar om? Titta annars på listan med ord och begrepp och försök para ihop dem med rätt förklaring. De två ord som blir över får du själv skriva en förklaringar till.

Förklaringar

 1. Personer som skriver på internetforum för att provocera fram gräl eller utdragna ofruktbara diskussioner som inte leder någon vart.
 2. Osanningar som sprids som sanningar i medierna (kallas även fejknyheter, falska nyheter).
 3. Ett internetskämt.
 4. Är personligt anpassade resultat av sökningar efter information. Uppstår om en användare använder en sökmotor på internet eller delar och gillar saker på ett socialt medium. Syftet är att visa det som användaren förväntas vilja se.
 5. Nyheter som är påhittade och skapade för att lura en läsare och för att maximera webbläsartrafik och/eller vinst.
 6. En organisation som betalt för att med olika identiteter pumpa ut uppdragsgivarens åsikter i sociala medier. Syftet är att skapa bilden av en kraftig opinion.
 7. Är föreställningar som hålls för sanna, men som i själva verket är felaktiga.
 8. Ett begrepp som används om en situation där åsikter förstärks genom att de upprepas av olika aktörer med samma ideologiska uppfattning utan att man tar del av eller lägger fram ståndpunkter som utmanar den egna världsbilden.
 9. Ett förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens uppfattning.

Ord och begrepp

 • fejknyheter (fake news)
 • klickbete (clickbait)
 • troll
 • trollfabriker
 • mem (internet-mem)
 • alternativa fakta
 • ekokammare
 • filterbubblor
 • faktaresistent
 • faktoid
 • desinformation

Här finns ett arbetsblad med orden och förklaringarna.

Förklara begrepp med en video, en mem eller en bild

Välj tre av begreppen från listan i föregående övning. Skapa ett filmklipp, ett mem eller en bild för att förklara dem utan att berätta vilka begrepp det handlar om. Låt klasskompisarna gissa vilka begrepp ni beskriver.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka förståelsen för begrepp som används i samband med att vi pratar om källor och om information som sprids på internet.

Förberedelser

Läs igenom lektionen. På Internetkunskap.se finns flera artiklar och korta videoklipp som kan fungera som fördjupning för den som arbeta vidare med, bland annat Så genomskådar du fejk på internet  och Deepfakes är här - nu kan datorn förfalska ditt ansikte 

Genomförande

Inled med att låta eleverna para ihop ord och förklaringar som handlar om hur vi pratar om olika källor, spridning av information och hur människor förhåller sig till material på internet. Arbeta gärna parvis eller tre och tre. Här finns alla begrepp och förklaringar för dig som är lärare  . Två ord saknar förklaring. Låt eleverna skriva dem. Diskutera vilka begrepp eleverna kände till. Om de vill kan de berätta om något de själva har råkat ut för kopplat till något av orden. Som avslutning får eleverna göra egna mem som beskriver begreppen. Läs mer om mem här. 

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7 - 9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor
i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 7 - 9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-