.FILE 2G 3G 4G 5G
Två roboter i bakgrunden och en i förgrunden.
Lär mer om integritet | åk 7-9

Etik och AI

Lektionen handlar om etiska frågor kring AI-teknik.

Titta på klipp om risker med AI

Titta på fyra korta klipp som tar upp både möjligheter och risker med AI.

AI-tekniken används idag av forskare för att lösa problem, hitta svar och utveckla ny teknik och nya produkter. I all forskning och utveckling av ny teknik är det viktigt att ta ställning i olika etiska frågor. Det betyder att man funderar kring vilka konsekvenser forskningen eller den nya tekniken leder till för människor och samhälle. Etik handlar om vad som är rätt och fel.

Resonera

Dela in er i mindre grupper och samtala om frågorna. Det finns inga rätt eller fel.

Utgå från vad du tycker och tänker, men ta gärna hjälp av det som klippen i lektiondel 1 handlade om.

  • Kan teknik vara god eller ond? Förklara hur du tänker.
  • Tycker du att möjligheten att återskapa rösten från eller göra en avatar av någon som är död är bra eller dåligt? Ge gärna exempel som visar hur du tänker.
  • Vem tycker du har ansvar om det händer en olycka med ett självkörande fordon?
  • Kommer människor i framtiden att arbeta fler eller färre timmar än idag om AI tar över arbetsuppgifter som idag görs av människor? Vad tror du?
  • Vad händer i samhället om många människor blir arbetslösa till följd av att AI tar över deras arbetsuppgifter?
  • Vems ansvar är det om ett system som bygger på AI utför uppgifterna på ett sätt som leder till rasism eller diskriminering?

Sammanfatta

Berätta för en kompis varför det är viktigt att prata om vilka konsekvenser forskning, en ny teknik eller en ny produkt får.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om de etiska frågor som ny teknik i allmänhet och AI i synnerhet ger upphov till.

Förberedelse

Läs igenom lektionen. Om du känner dig osäker kring vad AI är och hur det fungerar rekommenderar vi att du tar del av valda delar av artiklar och videoklippen om AI på Internetkunskap.se  eller ser filmerna från Forskning.se.

Titta på klippen för att vara förberedd för de etiska frågor som ställs i dem.

En defintion av AI

AI är en förkortning för artificiell intelligens. Det är ett begrepp för olika teknologier, som gör att datorprogram fungerar mer som en människa. Datorprogram kan med AI:s hjälp förklara saker, planera och förstå vanligt språk. Med hjälp av AI kan datorprogram också lära sig av data (information) och känna igen mönster för att kunna lägga ihop flera olika intryck för att komma fram till en slutsats.

Genomförande

Välj om eleverna ska titta på klippen på egen hand eller om alla tittar tillsammans. En alternativ lösning är att dela in klassen i grupper och låta varje grupp ta del av ett klipp och sedan delge varandra innehållet.

Samtala om frågeställningarna. Var noga med att tala om att det inte finns några självklara svar.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i biologi/fysik/kemi (årskurs 7-9)

Systematiska undersökningar och granskning av information

- Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi/fysik/kemi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör…//

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7-9)

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-