.FILE 2G 3G 4G 5G
illustration av digitalt filter
Lär mer om digitaliseringens betydelse | åk 7-9

Debattera filter

Lektionen handlar om att diskutera och ta ställning till olika verktyg som används för att skapa trygghet och säkerhet på nätet.

Samla argument för och emot filter på internet

Samla argument för och emot porrfilter. Lyssna på debatten ur P1-morgon om porrfilter och läs artiklarna som handlar om olika sätt att se på frågan om porrfilter i skolan. Anteckna och samla argument för och emot porrfilter.

"Filter är inte någon lösning i sig - samtal med ungdomarna avgörande" om porrfilter, 13 augusti 2019

Porrfilter hindrar utbildningen mer än nyfikenheten, ur Dagens samhälle 207 april 2018

Ska vi ha porrtidningar i biblioteket också? ur Expressen 3 april 2019

Debatt: Porrfilter åt elever eller inte - ”Ska vi välja bort ord som krokodil”, ur Norran 13 februari 2018

Därför kommer inte ett filter skydda ditt barn mot porr, Internetkunskap

Förbered ett debattinlägg

Förbered ett muntligt debattinlägg för eller emot porrfilter på alla datorer i grundskolan.

Kom ihåg!

  • Försök att hitta olika typer av argument, till exempel sakargument, känsloargument, ekonomiska argument.
  • Förbered replik på motståndarens inlägg i debatten.

Sammanfatta

Diskutera möjligheter och risker med internet. Samtala om er syn på:

  • ansiktsigenkänning som frånvarokontroll
  • gps för att övervaka sina barn och tonåringar
  • digital övervakning av barnen i förskolan
  • hälsoappar som mäter och tar in data om hälsotillståndet hos användaren
  • fingeravtrycksavläsning

Lästips! Läs mer om några av punkterna på internetkunskap.se:

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna debattera företeelser i dagens samhälle, till exempel porrfilter och ansiktsigenkänning, som finns  som en direkt följd av digitaliseringen.

Förberedelse

Inga

Genomförande

Eleverna lyssnar på inslaget "Filter är inte någon lösning i sig - samtal med ungdomarna avgörande  " som handlar om porrfilter ur P1- morgon och läser artiklarna om porrfilter. Be dem anteckna argument för och emot porrfilter. Ge dem tid att två och två förbereda sig inför en debatt om porrfilter. Halva gruppen förbereder sig för att vara förespråkare av porrfilter, andra halvan emot. Avsluta med en debatt i klassrummet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Syfte
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor. Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor,

Centralt innehåll i ämnet Samhällskunskap (årskurs 7-9)
Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Svenska

Syfte
Eleverna ska ges möjlighet att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.
/.../
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Tala, lyssna och samtala
- Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-