.FILE 2G 3G 4G 5G
illustration av dansande dator
Grunder i programmering | åk 4-6

Programmering, dans och loopar

Lektionen är en introduktion till programmering; träna loopar med analog dansprogrammering.

En loop

Titta på klippet. Svara på frågorna tillsammans.

nicka bollen illustration
En person får en boll i huvudet samtidigt som en mobilkamera fångar det på bild.
  • Vad är en loop?
  • Vilken loop visar klippet?
  • Ge exempel på några andra slags loopar.

Varför behövs loopar?

Loop

En loop innebär att datorn gör samma sak om och om igen i programmet. Istället för att behöva skriva samma kod till datorn flera gånger om kan man låta programmet göra en loop. Till exempel om man vill att musik eller en film ska spelas upp om och om igen. I visuell programmering kan en loop illustreras såhär:

I programmering används ofta klammerparanteser (måsvingar) för att visa hur många gånger en loop ska upprepas.

Programmera en dans

  1. Skapa en dans genom att sätta ihop rörelserna till en serie på tavlan.
  2. Lägg till en eller flera loopar.
  3. Sätt på musik och testa er dans!

rörelser för dansprogrammering

Alla rörelser finns att ladda ner här.

Sammanfatta

  • Beskriv vad en loop är.
  • Förklara hur ni använde loopar i ert dansprogram.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att genom analog dansprogrammering ge en grundläggande förståelse för att det är människor som styr och programmerar datorer.

Förberedelser

Ladda ner och skriv ut instruktionerna för rörelserna i dansprogrammering. Du ska använda dem när du tillsammans med eleverna går igenom rörelserna och skapar ett dansprogram.

Genomförande

Titta tillsammans på den korta gif:en som illustrerar en loop av hur en person nickar en boll. Introducera begreppet loop för eleverna och förklara vad det betyder. Gå igenom och pröva rörelserna som ni ska använda när ni skapar er analoga dansprogrammeringen. Placera dem i den ordning ni vill att de kommer och lägg därefter till en loop och en klammerparentens

Avsluta lektionen med att prata om loopar och varför de används i programmering.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Matematik

Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. /.../Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar samt för att presentera och tolka data.

Centralt innehåll i ämnet matematik (åk 4-6)
Algebra
- Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Sannolikhet och statistik
- Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de används i statistiska undersökningar.

Problemlösning
- Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
- Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet teknik (åk 4–6)
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
- Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-