.FILE 2G 3G 4G 5G
Lär mer om integritet | åk 7-9

Reflektera kring digital vänskap

Lektionen handlar om normer och värderingar kring vänskap på nätet.

Vänner på nätet

Titta på bilden och samtala om vad den förställer. Använd frågorna som stöd.

Tecknad bild av två mobiltelefoner som kramas.

 • Vad föreställer bilden? Beskriv hur du tolkar den.
 • Vilka känslor tycker du att bilden uttrycker?
 • Kan bilden handla om vänskap? Vad tycker du? Förklara hur du tänker.

Läs om vänskap på nätet

Läs om Oliver som har sina vänner på nätet. Texten är hämtad från Unga och Internet, Internetstiftelsen. Diskutera frågorna tillsammans.

Berättelsen om Oliver

Oliver har inga kompisar i skolan. Han har dock väldigt nära vänner på nätet. Vänner spridda över hela Sverige, men som han aldrig träffat i den fysiska verkligheten. Lärarna i skolan är oroliga för Oliver men Oliver själv tycker inte att det är ett problem. Han känner att han har ett stort umgänge som ser och lyssnar till honom.

Problemen börjar när Oliver vill träffa sina nya vänner ”på riktigt”. Hans föräldrar känner sig osäkra på att släppa iväg sin son för att träffa ”okända” människor. I skolan gör lärarna allt för att få Oliver att umgås med andra elever på skolan. Men, han vägrar. Oliver diskuteras på skolkonferensen och han får en ”varnings agg” på sig. Man ska nu hålla extra uppsikt över honom, samt att hans mentor ska ta upp problemet med föräldrarna.

Oliver är vad man skulle kunna kalla en ensamvarg. Han håller sig för sig själv och verkar trivas med det. Han har inga problem med att ha social interaktion med sina klasskamrater, men han an­stränger sig inte för att vårda relationer och söker inte aktivt efter umgänge. Oliver har ända sedan sina första år i skolan varit ett ämne på EVK (Elev Vårds Konferens) på grund av sin ensamhet och själv­förvållade isolering.

När Oliver fyllde 12 år började han spendera mycket tid på internet. Han blev mer eller mindre besatt av World of Warcraft (WoW). Eftersom han, till skillnad från de flesta av sina klass­kamrater, inte hade en lokal grupp av människor att börja socialisera med var han helt utlämnad till sig själv.

För första gången i sitt liv började Oliver aktivt ta kontakt med andra människor. Det kändes helt plötsligt intressant att faktiskt prata med folk. Oliver samlade på sig en grupp människor som blev hans vänner. Det var dessa personer, utspridda över hela Sverige, som han talade med när han kom hem från skolan. Det var med dessa människor, som han aldrig hade träffat, som han delade sitt liv. Inte de som satt i hans klassrum. Utan främlingar som han aldrig träffat ”på riktigt”.

Olivers föräldrar börjar nu bli lite oroliga över att Oliver bara sitter på sitt rum hela kvällarna. Vid 16 års ålder har han slutat med alla andra fritidsaktiviteter. När de frågar vad han gör på nätet be­rättar han gärna och livfullt om alla kompisar han har. Olivers för­äldrar, som själva inte är aktiva på nätet, förstår inte vad som menas med en del av de saker han säger. De blir istället oroliga över att han chattar så mycket med främlingar. När de tar upp det med Oliver blir han sur och säger att det är hans liv, hans vänner. Nu börjar han istället ljuga om sitt liv på nätet.

I skolan är man fortfarande bekymrad över att Oliver uppfattas som utanför. Dock är han, vad de vet, inte utsatt för mobbning eller blir utfryst. Olivers lärare uppmanas att försöka få in honom i gemenskapen. I utvecklingssamtalen med Olivers föräldrar tar de återigen upp det faktum att han är ensam i skolan. Föräldrarna, som nu börjat oroa sig ordentligt över Olivers onlinekompisar, börjar känna sig riktigt hjälplösa.

En dag vid middagsbordet berättar Oliver att han vill åka 30 mil för att hälsa på en av sina nya internetkompisar...

Källa: Unga och Internet

 • Hur ska föräldrarna göra när Oliver vill besöka sina kompisar från nätet?
 • Skiljer sig vänskap som man har digitalt från vänskap som man har "i verkligheten"?
 • Har du vänner som du bara känner digitalt?
 • Vilka råd skulle du ge Olivers föräldrar? Hur ska de förhålla sig till att han vill åka och hälsa på sina vänner?
 • Kan man vara nöjd med att ”bara” ha vänner på nätet?

Utkast till en film

Arbeta i par. Titta på bilden igen och utgå från den för att skriva ett utkast till ett filmmanus.

 • Använd rubrikförslagen som stöd och skriv ett synopsis - ett utkast - till en filmidé om vänskap på nätet. Eller välj att göra bildmanus direkt.
 • Målgrupp för er film är barn mellan 8 och 13 år.
 • Välj genre och föreslå gärna skådespelare och inspelningsmiljöer.

Tecknad bild av två mobiltelefoner som kramas.

Rubrikförslag

 1. Kram, hälsar mobilen
 2. När nätvänskapen tog över
 3. Finn en vän på nätet
 4. Mina vänner i rymden
 5. Aldrig ensam
 6. Det finns alltid någon på nätet
 7. Vem är du?

Presentera era förslag

Presentera ert förslag för ett annat par och lyssna på deras. Ta emot och ge varandra respons.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring hur normer och värden påverkar relationer och vänskap mellan barn och unga i digitala miljöer.

Förberedelser

Läs igenom lektionen och ta gärna del av texterna. Repetera eventuellt vad ett synopsis är och hur man kan arbeta med ett bildmanus eller en story board.

Genomförande

Titta tillsammans på bilden av två mobiltelefoner som kramas. Berätta att bilden och de texter eleverna strax får att läsa ska fungera som idé till en kortfilm om vänskap på nätet för målgruppen barn mellan 8 och 12 år. Gå igenom hur man skriver ett synopsis  eller gör ett bildmanus eller en storyboard  innan eleverna börjar arbeta i par. Låt eleverna presentera sina idéer för varandra.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 7-9)

Bildframställning
- Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
- Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.
- Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.

Bildanalys
- Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
- Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.
- Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa bilder gestaltas och konstrueras.
- Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-