.FILE

Integritetspolicy för besökare på Digitala lektioners webbplats

Här kan du läsa om hur Internetstiftelsen behandlar dina personuppgifter.

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Nyhetsbrev

Internetstiftelsen är enligt gällande dataskyddslagstiftning personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas på Digitala lektioners webbplats. Detta innebär att Internetstiftelsen ansvarar för de personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig för nyhetsbrev.

Ändamålet med behandlingen är att Internetstiftelsen ska kunna tillhandahålla och administrera e-postadresserna och därmed ge dig tillgång till Digitala lektioners nyhetsbrev. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på nyhetsbrevet. När du avregistrerar dig tar Internetstiftelsen bort dina personuppgifter. Du avregistrerar dig genom att använda länken i slutet av nyhetsbrevet eller e-postmeddelandet.

Internetstiftelsen kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som Internetstiftelsen använder för att administrera och skicka ut nyhetsbrev. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter Internetstiftelsen behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de uppgifter du själv lämnat, gör du det hos Internetstiftelsens dataskyddsombud, dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Om kakor

Internetstiftelsens webbplatser använder kakor (cookies). Läs mer om kakor.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på hur Internetstiftelsen hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Internetstiftelsens dataskyddsombud på dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)
Box 92073, 120 07 Stockholm

Du kan också lämna eventuella klagomål om Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Du hittar den gällande integritetspolicyn publicerad på denna sida.