Samtala om nätetikett

Lektionen handlar om regler och normer  på nätet och hur vi förhåller oss till dem.

Lektionsförfattare: Filippa Mannerheim

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med  lektionen är att ge eleverna grundläggande förståelse för regler och normer för hur vi beter oss på nätet. Målet är att inleda ett samtal kring nätetikett och vad det innebär att vara en schysst person på nätet.

Förberedelser

Förbered dig genom att läsa igenom uppgifterna och fundera över hur du själv skulle svara. Om du vill läsa mer om etik och nätetikett finns ett kapitel om det i IIS Internetguide Yttrandefrihet på nätet.

Genomförande

Lektionen inleds med en övning där eleverna, först enskilt och sedan gemensamt, får fundera över etikettregler som de redan känner till. I den avslutande uppgiften får de tillsammans med de andra i klassen komma fram till en gemensam lista över de tio viktigaste reglerna för att vara schysst på nätet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad är nätetikett?

Instruktioner

Läs texten om vett och etikett och svara på frågorna. Fundera först enskilt och sedan i grupp eller i ett gemensamt samtal i klassen.

 • Smaska inte när du äter!
 • Träng dig inte i kön.
 • Lägg inte din väska på tågsätet bredvid dig.

”Vett och etikett” brukar man kalla de skrivna och oskrivna regler som vi människor har för att kunna umgås med varandra på ett trevligt och hänsynsfullt sätt. Det finns många etikettregler för hur vi bör bete oss när vi är bland andra människor – på jobbet, på bussen eller när vi går på fest. Etikettregler kan skilja sig mellan olika kulturer och tidsåldrar, men också mellan olika grupper och tillfällen. Men vilka regler och normer för mänskligt umgänge gäller på nätet?

 1. Kan du komma på några etikettregler (skrivna eller oskrivna) som ni har i er skola?
 2. Finns det regler för hur vi bör bete oss mot varandra på nätet? Fundera och ge några exempel.
 3. Kan du ge några exempel på brott mot etiketten på nätet?
 4. Hur vill du att andra ska vara mot dig på nätet? Ge exempel från följande situationer: när du pratar med någon på nätet, när någon ger dig en kommentar, när du delar dina fotografier.
2 Lektionsdel 2:

Skriv ner de tio viktigaste reglerna för att vara schysst på nätet

Instruktioner

Arbeta i par.

 • Skriv ner de tio viktigaste reglerna för hur man är schysst på nätet.
 • Ta del av några klasskamraters regler och sammanfatta genom att följa arbetsgången.
 1. Sätt er med ett annat par och titta på båda parens regler. Kom överens om vilka tio ni gemensamt tycker är viktigast. Anteckna dem på ett A3-papper och placera på bordet.
 2. Gå runt gruppvis och läs alla gruppers förslag. Sätt ett kryss på de andra gruppernas regelförslag som ni känner igen från er egen lista.
 3. Avsluta med att se vilka regler som har fått flest kryss (som då flest i klassen står bakom) och sammanfatta dem.
3 Lektionsdel 3:

Nästa lektion

Instruktioner

Få mer kunskap om sociala relationer på internet i lektionen Reflektera kring digital vänskap.