Reflektera kring anonymitet på nätet | 2 av 2

Lektionen handlar om att undersöka hur anonymitet kan påverka hur vi är på nätet.

Lektionsförfattare: Filippa Mannerheim

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om hur anonymitet kan påverka vårt sätt att kommunicera och interagera.

Förberedelser

Du som lärare behöver ha satt dig in i frågan om anonymitet genom att läsa igenom notisen Rudeness on the internet från 2012 som belyser frågan om hur ögonkontakt påverkar människans sätt att uttrycka sig. Läs gärna igenom rapporten Hat och hot på nätet, som belyser några aspekter av kommunikation, anomymitet och internet.

Genomförande

Lektionen inleds med en där eleverna prövar olika grader av anonymitet i en tänkt kommunikationssituation. Syftet är att få eleverna att förstå hur det kan påverka ens sätt att uttrycka sig om man har ögonkontakt och behöver stå för de synpunkter man har jämfört med om man är helt anonym och kommunicerar i skrift.

Dela in klassen i fem grupper. I grupperna besvarar eleverna på olika sätt förslaget om att förkorta sommarlovet och redovisar sedan sina svar för klassen. Avsluta med att följ upp både de samtal som har förts i grupperna under arbetet och gruppernas förslag.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Centralt innehåll i ämnet religionskunskap (årskurs 7-9)

Etik

 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Tyck till

Instruktioner

Arbeta i grupp.

Påverkar graden av anonymitet vad vi säger och skriver?

Dela in er i fem grupper. Varje grupp ska antingen skriva ett brev, ett mejl, ett inlägg, ett talmanus eller göra ett utkast till en digital kampanj som riktar sig mot ett förslag från kommunens politiker. Tänk på att skriva så att ni enkelt kan dela texterna/utkasten med varandra.

På mentorstiden meddelar er mentor att utbildningsförvaltningen i er kommun har fattat beslut om att förkorta sommarlovet till fyra veckor. Ni enas snabbt om att ni tycker att det är ett dumt beslut och bestämmer er för att i demokratisk ordning försöka påverka beslutet.

Grupp 1 …

bestämmer sig för att skriva ett anonymt ”analogt” brev, som ska skickas med posten. Brevet är adresserat till politiker och tjänstemännen på förvaltningen. Syftet med brevet är att tydliggöra era synpunkter. Skriv brevet.

Rubrikförslag: Med vänlig hälsning arg elev

Grupp 2 …

bestämmer sig för att skriva ett mejl till politiker och tjänstemän på förvaltningen för framföra era synpunkter på beslutet. Ni är överens om att  underteckna ert mejl  med era namn samt ange era kontaktuppgifter. Skriv mejlet.

Rubrikförslag: Med vänlig hälsning Anton, Maria och Sofie

Grupp 3 …

bestämmer sig för att göra ett inlägg på kommunens officiella Facebooksida, för att tydliggöra för politiker och tjänstemän på förvaltningen att ni tycker att beslutet är helt uppåt väggarna. Skriv Facebookinlägget.

Rubrikförslag: Har ni aldrig gått i skolan?

Grupp 4 …

bestämmer sig för att starta en digital kampanj för att tydliggöra att de anser att beslutet är fel. Ni använder olika sociala kanaler – som Twitter, Facebook, Instagram med flera. Målet är att visa att ni är många som ogillar förslaget. I kampanjen, används hashtaggar, memes och slagkraftiga formuleringar. Skriv och gör några av de memes som ni ska använda för att påverka politikerna.

Rubrikförslag: #harnialdriggåttiskolan

Grupp 5 …

bestämmer sig för att göra ett personligt besök hos förvaltningen för att tydliggöra era synpunkter till de berörda politikerna och tjänstemännen. Ni förbereder besöket genom att skriva ett talmanus med de viktigaste argumenten för era synpunkter.

Rubrikförslag: Barn behöver vara lediga mer än fyra veckor

2 Lektionsdel 2:

Reflektera

Instruktioner

Läs alla gruppers förslag och reflektera kring dem med stöd av frågorna.

Frågor

 1. Vilka grupper använde hårdast retorik? Vad beror det på?
 2. Tror ni att er kommunikation med politiker och tjänstemän påverkades av valet av kanal (brev, besök, viral kampanj, epost, Facebook)? Motivera.
 3. Tror ni att graden av anonymitet påverkade er kommunikation? Motivera
3 Lektionsdel 3:

Läs och reflektera

Så påverkar vår kommunikation av anonymitet

Läs igenom citatet från rapporten Hat och hot på nätet

En/…/ central aspekt är att det finns en markant distans mellan den som yttrar sig och den som tar emot meddelandet eller som meddelandet på annat sätt gäller. Under ett samtal i det fysiska rummet ser den som säger något omedelbart hur mottagaren reagerar på det som sägs: genom miner, blickar eller en djup suck. Dessa reaktion­er påverkar fortsättningen på samtalet. På nätet sitter var och en bakom en skärm, långt bort från den som meddelandet berör. Det medför dels att det är lättare att miss­uppfatta meddelanden, dels att det är lättare att häva ur sig elaka påståenden utan att uppfatta reaktioner eller behöva förhålla sig till konsekvenserna. Denna distans gör sig inte endast påmind i rummet utan också i tiden. Tidsfördröjningen mellan det att meddelandet uttalas till dess att det tas emot och bemöts försvårar också för avsändar­en att få signaler om mottagandet. Dessa fördröjningar leder till att våra hämningar reduceras och gränserna för vad som är tillåtet förskjuts (Suler, 2004).

 

4 Lektionsdel 4:

Reflektera

Instruktioner

Reflektera tillsammans med en kamrat kring det du läst.

 1. Hur kan bristen på ögonkontakt påverka vår kommunikation?
 2. Prata med en kompis och kom med förslag på hur man kan komma förbi problemen med brist på ögonkontakt.
5 Lektionsdel 5:

Nästa lektion

Instruktioner

Lär dig mer om upphovsrätt i lektionen Vad är upphovsrätt och hur fungerar det?