Programmering och begrepp

Lektionen handlar om att få förståelse för begrepp kopplade till programmering och datorer.

Lektionsförfattare: Christina Löfving

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att prata om elevernas språk och begrepp utifrån programmering och teknik, samt samtala om begrepp som eleverna använder när de pratar om digital teknik.

Förberedelser

Läs igenom följande avsnitt om kod så att du har en förförståelse för vad kod och programmeringsspråk är:

En dator gör bara det som en programmerare har sagt till den att göra. Datorer använder bara ettor och nollor när de arbetar. För att kunna ge datorn instruktioner behöver vi kunna skriva maskinkod, eller åtminstone ett språk som kan översättas till maskinkod. Dessa språk kallas programmeringsspråk. I programmeringsspråken används ord som vi människor förstår, men som i ett programmeringsspråk får en absolut betydelse som inte kan tolkas eller missförstås. Detta är viktigt eftersom att datorer inte kan tolka ords betydelse eller värde.

Genomförande

Låt eleverna samtala om frågorna nedan och ha sedan ett gemensamt samtal om vikten av att ha tillgång till språk och begrepp i vår och elevernas vardag. Därefter skapar ni en gemensam lista på viktiga ord som kopplas till programmering och kod. Ord som kan tänkas dyka upp i övningen är bland andra kod, källkod, programmeringsspråk, dator, robot, skript, bugg, loop, hackare och glitch.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Läsa och skriva

 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Språkbruk

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Brainstorma kring begreppet kod

Instruktioner

Brainstorma två och två om begreppet kod. Ta hjälp av frågorna. Samla allas tankar kring ordet kod på tavlan och prata om varför det kan vara viktigt att förstå vad orden betyder.

 1. Vad är kod?
 2. Vilka skriver kod?
 3. Vilka använder kod?
 4. Varför finns kod?
 5.  Vilka begrepp och ord kopplar ni till kod?
2 Lektionsdel 2:

Diskutera betydelsen av kunskaper om ord och begrepp

Instruktioner

Fundera först enskilt kring frågorna. Bilda sedan grupper och diskutera tillsammans.

 1. Kunskap om språk, ords betydelse och värde, gör att som du tillhör en viss grupp kan förstå de andra i gruppen. När du inte kan eller förstår orden och begreppen som används i en grupp eller behövs i ett visst sammanhang, kan känna dig utanför. Fundera på en situation där du inte förstått ord och begrepp och därför känt dig utanför.
 2. Tror du att kunskaper om ord och begrepp som kommer från programmeringens värld gör att vi lättare förstår hur datorer fungerar? Motivera hur du tänker.
 3. Tror du kunskaper om programmeringsspråk gör att vi får mer distans till tekniken? Motivera ditt ställningstagande.
3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta

Instruktioner

Samla och skriv ner alla de ord som ni förknippar med datorer och programmering. Ta reda på vad de betyder och gör en gemensam ordlista kopplad till programmering.

4 Lektionsdel 4:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Nästa lektion Vad kan datorn? handlar om vad datorer behöver för att kunna utföra uppgifter.