.FILE

Integritetspolicy för Digitala lektioners fortbildningsdagar

Personuppgiftsansvar

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet. Digitala lektioner är Internetstiftelsens satsning för digital kompetens i undervisningen. Förutom en öppen digital lärresurs erbjuder Digitala lektioner även fortbildning för dig som jobbar inom skolan.

Internetstiftelsen är enligt gällande dataskyddslagstiftning personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med Digitala lektioners fortbildningsdagar.

Behandling av personuppgifter

För att Internetstiftelsen ska kunna behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för behandlingen. Den lagliga grunden och ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla och administrera ditt deltagande i utbildningen. De personuppgifterna som du har lämnat i samband med anmälan av utbildningen kommer inte att behandlas för något annat ändamål. Personuppgifterna sparas så länge som det krävs för administrationen av utbildningen och raderas därefter 30 dagar från utbildningstillfället.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av samarbetspartners eller leverantörer som Internetstiftelsen anlitat eller samarbetar med för att administrera och tillhandahålla utbildningen. Internetstiftelsen samarbetar till exempel med följande tredje parter eller personuppgiftsbiträden:
● Eventbyråer
● Plattform för bokning av digitala utbildningar

Vissa tredje parter eller personuppgiftsbiträden kan ha del av sin verksamhet utanför Sverige eller EU/EES. Om Internetstiftelsen för över uppgifter till sådana tredje parter eller personuppgiftsbiträden säkerställer Internetstiftelsen, bland annat genom avtal, att de behandlar och skyddar personuppgifterna enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter Internetstiftelsen behandlar om dig. Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att användningen begränsas, om det finns stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de uppgifter du själv lämnat, gör du det hos Internetstiftelsens dataskyddsombud, dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på hur Internetstiftelsen hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Internetstiftelsens dataskyddsombud på dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)
Box 92073 120 07 Stockholm
Telefon: 08-452 35 00
Organisationsnummer: 802405-0190 www.internetstiftelsen.se

Du kan också lämna eventuella klagomål om Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen), www.imy.se

Dela på sociala medier